Oru osavallakogu protokoll nr.2

Oru Osavallakogu protokollid on leitavad Lääne-Nigula valla kodulehelt.
Linnamäe 07.02.2024 nr 2
Algus kell 08.30, lõpp kell 11:25
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Elle Ljubomirov, Janek Loorens, Eve Tamm-Hinno, Argo Kliss, Lauri Lilleoks, Renno Silde.

Puudus: Ahto Lääts, Renek Loorens, Ike Lilleorg.
Kutsutud Lääne-Nigula Lastaiad direktor Kerda Ledis, osavallavanem Kadi Paaliste, OÜ Oru Kultuurisaali juhatuse liige Viivika Orula

Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:
Päevakord:

 1. Oru osavallakogu 2024.a tööplaani kinnitamine.
 2. Lääne-Nigula Lasteaiad arengukava kooskõlastamine.
 3. Ülevaade Oru kultuurisaalist, 2023. a näitajad ning 2024. a plaanid.
 4. Ülevaade postipunktist, Omniva tagasiside, Oru osavallakogu seisukoht.
 5. Kohapeal algatatud küsimused.


  Päevakorrapunkt 1
  Oru osavallakogu 2024.a tööplaani kinnitamine.
  Ettekandja: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov
  Elle Ljubomirov andis ülevaate kavandatavatest tegevustest 2024. aastal.
  Toimus hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, erapooletuid – 0.
  Otsustati: kinnitada osavallakogu 2024. aastal tööplaan (lisa nr 1).
  Päevakorrapunkt 2
  Lääne-Nigula Lasteaiad arengukava kooskõlastamine.
  Ettekandja: Lääne-Nigula lasteaiad direktor Kerda Ledis
  Kerda Ledis andis ülevaate Lääne-Nigula Lasteaiad arengukava kohta.
  Arengukava on läbi käinud pedagoogilisest nõukogust ning üldhoolekogust ja saanud toetuse.
  Samuti pidi haridusosakond andma sellele oma ettepanekud.
  Lääne-Nigula Lasteaiad arengukava aastateks 2024 – 2027 on dokument, mis määratleb kuue
  lasteaia ühtsed arendamise põhisuunad ja valdkonnad, arengueesmärgid, tegevuskava ning
  arengukava uuendamise korra.
  Lääne-Nigula Lasteaiad on ühtse juhtimisega asutus, mille majad asuvad kuues tegevuskohas:
  Linnamäel, Taeblas, Paliveres, Ristil, Kullamaal ja Martnas.
  Eesmärgiks on pakkuda lastele võimalust kasvada, õppida ja avastada maailma oma
  kodulähedases lasteaias, mis on kaasaegne, lapsest lähtuv ja iseseisvust toetav.
  Dokumendis seati eesmärke ja kirjutati lahti tegevusi viies valdkonnas: eestvedamine ja
  juhtimine, personali juhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja
  kasvatusprotsess.
  Toimus arutelu, kus tõsteti esile vajadust erirühma järele lasteaia kõrvale.
  Osavallavanem esitas oma nägemuse laste mänguväljaku probleemi lahendusest ja tõi välja
  võimaluse taotleda LEADER toetust selle elluviimiseks.
  Janek Loorens tõstatas küsimuse lasteaia eterniitkatuse vahetamise vajadusest.
  Lisaks teavitas Kadi Paaliste, et on tellinud lasteaeda kõnnitee plaadid, olemasolevad kõnnitee
  lõigud rühmadeni on kitsad ning asuvad vihmaveerennide all selliselt, et vesi tilgub inimesele
  peale. Kui plaadid on olemas, saame mõelda kas need paigaldada talgute korras või leiame
  osavalla eelarvest vahendid paigaldamiseks.
  Otsustati: ühehäälselt kooskõlastada Lääne-Nigula Lasteaiad arengukava.
  Päevakorrapunkt 3
  Ülevaade Oru kultuurisaalist, 2023. a näitajad ning 2024. a plaanid
  Ettekandjad: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov ja Viivika Orula Oru Kultuurisaali juhatuse liige.
  Elle Ljubomirov andis ülevaate Oru kultuurisaali 2023.aasta näitajatest ning 2024.aasta plaanidest.
  Oru kultuurisaali saavad tasuta kasutada, näiteks Oru Marid ja Oru Jommid (rahvakultuur), Linnamäe lasteaed (paar suuremat üritust aastas), Oru Kool (peaaegu iga päev) ning Volikogu (vajadusel), küll aga tasub vald volikogu istungite videoülekande teostamise eest.
  Tasulised kliendid hõlmavad mitmeid Lääne-Nigula valla asutusi ning teisi asutusi üle Eesti, näiteks PõhjaEesti Regionaalhaigla jne.
  Üldiselt on märkimisväärne, et igal kahe ja poole päeva tagant toimub uus tegevus (kooli ei ole siinkohal arvestatud).
  Elle Ljubomirov esitas ülevaate laekunud tuludest, kuludest ning samuti varade liikumisest.
  Viivika Orula esitas ülevaate 2024. aasta plaanitavatest sündmustest ja kavast.
  Otsustati: informatsioon võeti teadmiseks
  Päevakorrapunkt 4
  Ülevaade postipunktist, Omniva tagasiside, Oru osavallakogu seisukoht
  Ettekandja Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Oru Osavalla Valitsus pöördus detsembris 2023. aastal AS Eesti Posti poole palvega paigaldada Linnamäele iseteeninduslik pakiautomaat.
  Oru osavallakogu arutas teemat oma 13. detsembril toimunud koosolekul ning toetas
  pakiautomaadi paigaldamist. Varasemalt oli toimunud kohtumine AS Eesti Posti esindajatega,
  kes teatasid, et pakiautomaadi paigaldamise tingimusel soovitakse Linnamäe postipunkt sulgeda.
  Samas palus Oru osavallakogu kuni üheaastast üleminekuperioodi, mille jooksul postipunkt jätkaks tööd. Postipunkti sulgemisega kaotaks kogukond peamiselt kahes teenuses: a) suurte
  pakkide saatmine/vastuvõtmine b) välismaale paki saatmine. Üleminekuperiood annab võimaluse inimestel kohandada oma harjumusi ja kasutada neid teenuseid Haapsalus.
  12.01.2024 toimus taas kohtumine AS Eesti Post esindajaga, kus oli jutuks juba konkreetsemad teemad, millistel tingimustel oleks AS Eesti Post valmis pakiautomaati paigaldama. Kohtumisel osalesid Kadi Paaliste ja Eve Tamm-Hinno.
  26.01.2024 saabus kirjalik vastus pöördumisele seoses pakiautomaadi teenusega Linnamäel, milles olid välja toodud järgnevad tingimused:
   Vald pakub pakiautomaadile asukohta võimalusel enda territooriumil.
   Vald katab pakiautomaadi paigaldusega seotud kulud (elektriühenduse loomine,
  vajadusel aluspinna ettevalmistus).
   Vald tasub pakiautomaadi eest igakuist renditasu 150€ + km.
   Pakiautomaadi leping on tähtajatu. Pooltel on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette kuus kuud.
   Nagu 12.01 kohtumisel kokku leppisime, siis saame lepingusse lisada ka renditasu
  ülevaatamise nt kahe aasta täitumisel.
  AS Eesti Posti poolses kirjalikus oli välja toodud, et eelnimetatud tingimuste sobivuse korral suletakse Omniva Linnamäe postipunkt Oru haruraamatukogus 1. mail 2024 ning pakiautomaat paigaldatakse lähikuudel, hiljemalt aprillis 2024. aastal.
  Toimus arutelu, mille käigus leidsid osavallakogu liikmed, et AS Eesti Posti poolt pakutud tingimused ei sobi, eelkõige rendilepingu sõlmimise osas. Võrdse kohtlemise printsiibil ei ole see kooskõlas teiste Lääne-Nigula vallas paigaldatud pakiautomaatide tingimustega. Samas väljendasid nad nõusolekut seoses pakiautomaadi paigaldamisega seotud kulude katmisega.
  Otsustati: edastada Oru osavallakogu poolne seisukoht, mitte nõustuda AS Eesti Post poolt pakutud tingimusega sõlmida rendileping ning säilitada postipunkt Oru raamatukogus.
  Päevakorrapunkt 5
  Kohapeal algatatud küsimused.
   Kadi Paaliste lahkub ametist, mistõttu teeb Oru osavallakogu ettepaneku vallavanemale ja esitab osavallavanema kandidaadiks Janek Loorensi, kes on oma nõusoleku andnud.
  Janek Loorents tutvustas oma nägemust Oru osavallavanema rollist ja põhjendas oma soovi selle väljakutse vastu võtta. Tema eesmärk on seista Oru osavalla eest ja esindada Linnamäe piirkonda. Oluliseks peab ta, et uus osavallavanem tuleks kogukonna seest, ning ta märkis, et on ka varasemalt suurel määral panustanud kogukonna tegemistesse.
  Elle Ljubomirov märkis, et Janek Loorensi eeliseks on ka varasem omavalitsuses töötamise kogemus.
  Elle Ljubomirov palus hääletada. Janek Loorens taandas ennast hääletamisest.
  Toimus hääletamine: poolt – 5, vastu – 0, erapooletuid – 0.
  Otsustati: edastada Vallavalitsusele ettepanek Oru osavallavanemaks määrata Janek Loorens.
   Kadi Paaliste andis ülevaate Lääne-Nigula valla haridusvõrgu analüüsi projektist.
   Kadi Paaliste andis informatsiooni päevakohaste teemade kohta:
  o Oru osavalda struktuuri on ettenähtud 0,5 kohaga haldur ning samuti on käimas
  haldustöötaja konkurss, oma dokumendid on esitanud 6 inimest.
  o Kool saab lähiajal pakendikonteineri, lasteaia olemasolev pakendikonteiner
  vahetatakse välja
  o Kaks Haapsalu kolledži üliõpilast teevad liiklusanalüüsi oma lõputöö raames.
  Sellega seoses saadeti laiali küsimustik. Osavallakogu liikmed avaldasid kahetsust,
  et kaasatud ei ole lähteülesande koostamisel ei kooli ega lasteaeda.
  Järgmine osavallakogu koosolek on 13.03 2024 kell 08.30