Oru osavallakogu protokoll nr. 1 17.01.2024

Allikas: Lääne-Nigula valla koduleht
Linnamäe 17.01.2024 nr 1
Algus kell 08.30, lõpp kell 12:04
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Elle Ljubomirov, Janek Loorens, Renek Loorens,
Eve Tamm-Hinno, Ike Lilleorg, Ahto Lääts, Argo Kliss, Lauri Lilleoks.
Registreerimisleht lisatud.
Puudus: Renno Silde.
Kutsutud Lääne-Nigula Lastaiad direktor Kerda Ledis, Oru Kooli direktor Andres Kampmann,
osavallavanem Kadi Paaliste.
Külaline: Koit Uus.
Elle Ljubomirov pani päevakorra hääletusele.
Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:
Päevakord:

 1. Arvamuse andmine elamu projekteerimistingimuste kohta, ettekandja Heikki Salm,
  kaasettekandja Marje Hiiesalu
 2. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras, ettekandja Kadi Paaliste
 3. Eelarve muudatusettepanekud, ettekandja Merilin Saska, kaasettekandja Kadi Paaliste
 4. Tööplaani kinnitamine, ettekandja Elle Ljubomirov
 5. Kohapeal algatatud küsimused
  Päevakorrapunkt 1
  Arvamuse andmine elamu projekteerimistingimuste kohta.

  Ettekandjad: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm ja ehitus- ja
  planeerimisnõunik Marje Hiiesalu
  Heikki Salm ja Marje Hiiesalu andsid ülevaate Sepipaja elamu planeeritavast tootmishoone
  ümberehitamisest elamuks.
  08:43 liitus koosolekuga külaline Koit Uus
  Toimus arutelu selle üle, kas on mõistlik algatada detailplaneering või menetleda Sepipaja
  projekteerimistingimuste andmist lihtmenetlusena.
  Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja toetada ettepanekut detailplaneeringut mitte
  algatada ning menetleda projekteerimistingimuste andmist lihtmenetlusena.
  Päevakorrapunkt 2
  Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras.

  Ettekandja: Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Lääne-Nigula Vallavalitsusele kuulub Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas asuv Staadioni
  kinnistu (katastritunnus 55201:001:0833, pindalaga 1,4 ha, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa).
  Alates 03.05.2018 on Staadioni maaüksus antud mittetulundusühingule Oru Spordiklubi
  (registrikood 80225954) tasuta avalikuks kasutamiseks tähtajaga 03.05.2028. Oru Spordiklubi on
  maaüksusel rekonstrueerinud naturaalmuruga valgustatud jalgpalliväljaku, paigaldanud kuuri
  ning rajanud uisuväljaku. Spordirajatised on tasuta avalikuks kasutamiseks.
  18.12.2023 esitab mittetulundusühing Oru Spordiklubi taotluse Staadioni maaüksuse kasutamise
  lepingu pikendamiseks kuni 18.01.2034. Oru Spordiklubi soovib jätkata Staadioni kinnistu
  arendustegevustega, et seal mitmekesistada ning edasi arendada vabaaja- ja sportimisvõimalusi
  ning plaanib esitada projektitaotluse LEADER meetme taotlusvoorudesse. Projektitaotluse
  esitamisel peab taotleja omama vähemalt viis aastat peale projektitegevuste lõppu kehtivat
  omandiõigust või õiguslikul alusel kasutamist tõendavat dokumenti.
  Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel sõlmida avalikuks kasutamiseks ja vara tasuta kasutusse
  andmiseks leping Oru Spordiklubi MTÜ-ga, milles lepingu esemeks on Staadioni maaüksus
  pindalaga 1,4 ha (katastritunnus 55201:001:0833) asukohaga Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald,
  vabaaja- ja sporditegevuse võimaluste arendamiseks ja mitmekesistamiseks tähtajaga 10 aastat
  lepingu sõlmimisest.
  Renek Loorens ja Ike Lilleorg taandasid ennast arutelust.
  Toimus arutelu päevakorrapunkti üle. Osavallakogu esimees pani eelnõu hääletusele.
  Toimus hääletamine: poolt – 6, erapooletuid – 0, vastu – 0.
  Otsustati: kiita eelnõu heaks.
  Päevakorrapunkt 3
  Eelarve muudatusettepanekud.

  Ettekandjad: Lääne-Nigula valla finantsjuht Merilin Saska ja Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Merilin Saska andis ülevaate kogu Lääne-Nigula valla 2024. aasta eelarvest ja
  selgitas olulisi muudatusi osavaldade eelarvetes (struktuurimuudatused,
  majanduskulud, miinimumpalga tõus). Kõikide osavaldade eelarveid on ühtlustatud.
  Osavallakogu liikmed arutasid eelarvet ja esitasid finantsjuhile küsimusi.
  Koit Uus tõstatas mõtte eelarve strateegia olulisusest pikaajalise planeerimise seisukohalt, kuid
  väljendas muret selle praktilise toimimise üle. Panga tagasimaksete lisamine strateegiasse tekitab
  kogukonnas vale informatsiooni ja võib põhjustada takistusi raha õigeaegsel jaotamisel.
  Strateegia mõte on see, et kogukonnad saaksid neli aastat tegevusi ette näha ning teadmise,
  millal nende objektid päevakorral on.
  Merilin Saska märkis ära, et eelarvestrateegia vorm on riigi poolt ette antud.
  Samuti tõstatas Koit Uus küsimuse Oru Kooli näitel. Vaja on teostada ekspertiis maja seisukorra
  hindamiseks. Oru kool on varasemalt iga-aastases eelarve strateegias olnud investeeringute
  järjekorras ning rahastuse saamine on alati lükkunud edasi. Kuid nüüd kooli ei ole enam
  investeeringute tabelis kajastatud. Küsimus seisneb selles, et aeg-ajalt võib saada rahastust
  mõnest meetmest, kuid selleks, et seda kasutada, on vajalikud eelnevalt projektdokumentatsioon
  ettevalmistada. Praegusel kujul on strateegia originaalne mõte hakanud hääbuma. Investeeringute
  kava muudetakse igal aastal ning kogukondadel puudub kindlus pika plaani suhtes.
  Toimus arutelu. Seoses Oru Kooli hoones ilmnenud mitmete ehitustehnilisi probleemidega
  hinnati vajadust moodustada ekspertgrupp, kes hakkaks tegelema Oru Kooli ehitustehnilise
  ekspertiisi ning ruumipuuduse leevendamise probleemidega.
  Vaheaeg algas 10:15.
  10:15 – Merilin Saska lahkus koosolekult.
  Vaheaeg lõppes 10:25.
  Kadi Paaliste kuvab seinale osavallakogu liikmetele eelnevalt tutvumiseks saadetud eelarve
  ettepanekute projekti. Toimus arutelu Oru piirkonna remondi- ja arendusvajaduste üle.
  Eelarveprojektis ei olnud ettenähtud kulu Oru Kooli spordisaali põranda hooldusremondiks, mis
  on aga vältimatu avariiline töö. Kui põranda hooldusremonti 2024. a ei teostata, on paar aastat
  hiljem vajalik terve põranda väljavahetamine. Lisaks on Oru Kooli hoones ilmnenud mitmeid
  ehitustehnilisi probleeme nagu aknad, läbijooksud ja muud remonti vajavad kohad. Arutati ka
  Linnamäe lasteaia elektriauditi ettekirjutuste likvideerimist, Osavallamaja kultuurisaali parkla
  osalist väljaehitamist, Vedra kalmistu ala laiendamist ning osavalla väikeinvesteeringuid ja
  vahendite leidmist tegevusteks.
  Otsustati: Edastada vallavalitsusele Lääne-Nigula valla 2024.aasta eelarvesse ettepanekud
  protokolli lisana (lisa1).
  Päevakorrapunkt 4
  Tööplaani kinnitamine

  Ettekandja Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov
  Päevakorrapunkti arutelu jäi ära.
  Otsustati: tööplaan kinnitatada järgmisel osavallakogu koosolekul.
  Päevakorrapunkt 5
  Kohapeal algatatud küsimused.

   Toimus arutelu selle üle, kuidas paremini hallata Oru Kultuurisaali hoonega seotud
  kulutusi ning oskuslikumalt majandada. Oru osavallakogu liikmed tegid ettepaneku muuta
  OÜ Oru Kultuurisaali põhikirja ning luua OÜ juurde nõukogu, et täita paremini põhikirja
  järgseid eesmärke.
   Järgmine osavallakogu koosolek toimub 7. veebruar 2024 kell 08:30 Linnamäel.

  Elle Ljubomirov
  Osavallakogu esimees
  Kadi Aasküla
  Protokollija