Oru osavallakogu protokoll nr.4

Oru Osavallakogu protokollid on leitavad Lääne-Nigula valla kodulehelt.

Linnamäe 08.04.2024 nr 4
Algus kell 08.30, lõpp kell 12:32
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Argo Kliss, Lauri Lilleoks, Ike Lilleorg, Renek Loorens, Kadi Paaliste, Ahto Lääts.
Registreerimisleht lisatud.
Puudus: Eve Tamm-Hinno, Renno Silde.
Kutsutud Oru osavallavanem Janek Loorens
Osales külalisena: Koit Uus.

Esimees pani päevakorra hääletusele ja hääletamise tulemusel (7 poolt) kinnitati järgmine päevakord:

1. Osavallakogu aseesimehe valimine.

2. Kultuuriprojekti taotluste ülevaade ja piirkonna kultuuriprojektide toetamine.

3. Ülevaade Oru (ja Risti) hooldekodu tegevusest

4. Ülevaade kooli ruumipuuduse lahenduste seisust.

5. Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 ülevaatamine, muudatusettepanekud.

6. Osavallavanema info.


Päevakorrapunkt 1
Osavallakogu aseesimehe valimine.


Elle Ljubomirov tutvustas osavallakogu aseesimehe valimise korda ja tegi ettepaneku moodustada osavallakogu aseesimehe valimise hääletamise läbiviimiseks kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadi Aasküla, Janek Loorens ja Argo Kliss.

Otsustati: Ettepanekuga nõustuda (7 poolt) ja kinnitati kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon, koosseisus esimees Kadi Aasküla ja liikmed Janek Loorens ja Argo Kliss.

Elle Ljubomirov palus esitada ettepanekud osavallakogu aseesimehe kandidaatide
ülesseadmiseks. Elle Ljubomirov esitas osavallakogu aseesimehe kandidaadiks Renek Loorensi. Ahto Lääts esitas kandidaadiks Lauri Lilleoksa. Lauri Lilleoks taandas ennast.

Renek Loorens andis oma nõusoleku kandideerimiseks.
Kandidaatide nimekiri suleti.

Renek Loorensile anti võimalus enese tutvustamiseks.

Elle Ljubomirov kuulutas välja salajaseks hääletamiseks 5-minutilise vaheaja.

Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise. Häältelugemiskomisjoni esimees Kadi Aasküla tegi teatavaks hääletustulemuse:
Renek Loorens – 6 poolthäält; 1 sedel oli rikutud.

Otsustati: kinnitada Oru osavallakogu aseesimeheks Renek Loorens.

Päevakorrapunkt 2
Kultuuriprojekti taotluste ülevaade ja piirkonna kultuuriprojektide toetamine

Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens

Janek Loorens tegi ülevaate Oru piirkonda puudutavatest kultuuriprojektitaotlustest ja piirkonna kultuuriprojektide toetamisest. Vallavalitsus toetab vallaüleseid projekte kesksest eelarvest ning osavalla eelarvest toetatakse kohalikke projekte. Selleks on meil vaja kujundada seisukoht, milliseid projekte me võiksime toetada.

Oru piirkonda puudutava järgmised projektitoetuse taotlused:
 Vedra Külaselts MTÜ- Oru kandi jaaniõhtu, taotletav summa 2000
 MTÜ Linnamäe Arenguselts – Linnamäe kontsertide päev, taotletav summa 2860 eurot ja Oru Otti laadad, taotletav summa 756 eurot.
 MTÜ Jalukse külaselts – Jalukse külasimman, taotletav summa 650 eurot.
 Oru Spordiklubi – Linnamäe mälumäng, taotletav summa 480 eurot.
 MTÜ Lugu – Ülevallaline taidlejate aastapidu, taotletav summa 1477 eurot.
 Taebla Selts MTÜ – Kihelkonna raamat, taotletav summa 1000 eurot.

Toimus arutelu selle üle, milliseid üritusi Oru piirkonnas toetada ning millised üritused ületavad osavalla piire. Vallavalitsuse keskses eelarves on kokku 10 000 eurot, mis jaotatakse ülevallalistele projektidele. Oru osavalla eelarve on 5063 eurot, mille suurus sõltub piirkonna elanike arvust ja see on mõeldud kohalike ürituste korraldamiseks, sündmuste läbiviimiseks ja ühistegevuste toetamiseks. Samas on oluline jätta piisavalt vahendeid ürituste korraldamiseks ka aasta lõpus või muudeks mitteprojektipõhisteks üritusteks. Osavallakogu leidis, et mõistlik on oodata Vallavalitsuse otsust selle kohta, milliseid keskseid projekte toetatakse. Arutelu käigus leiti, et kesksele taotlusvoorule võiks soovitada järgmisi osavallapiire ületavaid projekte: Linnamäe kontsertide päev, ülevallaline taidlejate aastapidu ja kihelkonna raamat.

Otsustati: teha ettepanek suunata kesksesse eelarvesse järgmised projektid: Linnamäe kontsertite päev, Ülevallaline taidlejate aastapidu ja Kihelkonna raamat, kuna need projektid ületavad selgelt piirkondliku mõju ning toovad kasu laiemale sihtrühmale.

Päevakorrapunkt 3
Ülevaade Oru (ja Risti) hooldekodu tegevusest.

Ettekandja: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov

Elle Ljubomirov tegi ülevaate Oru ja Risti Hooldekodude töökorraldusest ja tegevustest, samuti Risti ja Oru Hooldekodu ühisosadest ning erinevustest. Oru hooldekodus on hetkel puudu tegevusjuhendajast, neid ülesandeid täidavad hetkel hooldajad. Väljakutseks on ka Oru hooldekodu ruumilahenduse osa, sealhulgas kontorihoone rekonstrueerimine sotsiaaleluruumideks ning hooldekodus elavate noorte paigutamisest toetatud elamisteenusele. Riik lõpetas alates käesolevast aastast nende eraldi toetamise. Seega saaksime vabanenud kohad täita uute klientidega.

Samuti käsitles ta uue hooldusreformi mõjusid, mis hõlmavad kohatasude ja töötasude ühtlustamist. Üheks probleemiks on kõrge keskmine vanus töötajate seas ning väljakutseks on noorte motiveerimine tööle tulema ja seda tööd tegema. Selleks, et soodustada õppimist, katab hooldekodu õppepäevade kulud. Kohasoovijaid hooldekodusse on palju.

Lisaks on lõppemas Risti mooduli rendileping (2025. a) ning see tuleb välja osta. Mooduli ehitamine osutus väga mõistlikuks lahenduseks. 2024. a on planeeritud Risti hooldekodu vana majaosa ventilatsiooni rekonstrueerimine ning 2025-2026 vana majaosa ruumide rekonstrueerimine, sanitaarruumide korrastamine.

Oru hooldekodu kompleksi laiendamine on vajalik. Esmane vajadus oleks ehitada eraldi seisev maja dementsetele mahuga 10-12 kohta. Dementsete kohtade järele on eriti suur nõudlus, kuna nende hooldamiseks kehtivad erinevad nõuded võrreldes tavalise hooldusega, näiteks hooldajate arv, ruumilahendus jm.

Toimus arutelu selle kohta, kuidas kiirendada hooldekodude arengut. Valla arengukavas on hooldekodude laiendamine ja kvaliteedi tõstmine sees. Koit Uus tegi ettepaneku süveneda hooldekodu arendamisse ning naasta selle teemaga lähiajal, et leida parimaid lahendusi edasiliikumiseks. Elle Ljubomirov lisas veel, et Risti ja Oru hooldekodude ühe juhtimise alla viimine on osutunud väga mõistlikuks lahenduseks. Koostöö töötajate ja tegevuste osas on väga hea ning vastavalt vajadusele saame majades üksteist asendada. Mõistlik oleks alustada Oru hooldekodu mõisapargi detailplaneeringu algatamisega.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning tulla teema juurde tagasi uuesti juuni osavallakogu koosolekul.

Päevakorrapunkt 4
Ülevaade Oru kooli ruumipuuduse lahenduste seisust

Ettekandjad: Oru osavallavanem Janek Loorens.

Janek Loorens andis ülevaate seoses kooli ruumipuuduse probleemi lahendamisega. Puuduvad joonised (ka hooneteregistris ei ole neid inventeeritud), et teada saada, milline on ruumide paigutus. Ruumide mõõdistamine on tellitud ja 18. aprillil tullakse seda tegema. Osavallavanem andis teada, et kuigi Oru Kooli ruumipuuduse lahendamiseks on välja pakutud erinevaid variante, on eksperthinnangu tellimine juba käimas. Samuti on vaja lahendada lasteaia katuse probleem. Täna töötatakse lasteaia liikumisruumi lahenduse kallal. Lasteaia hoovile on paigaldamata tänavakivid, kuid selle töö võib teha ka hoogtöö käigus, näiteks talgupäeval.

Toimus arutelu selle üle, kuidas hoida ruumipuuduse teemat päevakorras ning jõuti järeldusele, et on vajalik koostada ajakava, et vältida tegevuste venimist. Janek Loorens koostas ning esitles algset ajakava probleemi lahendamiseks, mille järgi 2024. aasta juunis peaks olema valmis ruumide plaan ja ruumide lahendus. Aasta lõpuks, eelarvestrateegia koostamise ajaks, peavad kõik sisendid olema olemas.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning anda osavallavanemale ülesandeks koostada graafik kooli ruumipuuduse lahendamise osas, eesmärgiga tagada, et 2026. aasta 1. septembriks oleksid ruumide lahendused saavutatud ning anda sellest ülevaade igal osavallakogu koosolekul.

10.38 lahkus Argo Kliss

Päevakorrapunkt 5
Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 ülevaatamine, muudatusettepanekud.

Ettekandjad: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov

Elle Ljubomirov andis ülevaate, et osavallakogu poolt tuleb ettepanekud arengukavasse esitada ühe kuu jooksul peale volikogus muudatuste algatamist, kuid üksikisiku tasandil saab ettepanekuid esitada 31. mai 2024. aastani.

Koit Uus tõstatas küsimuse arengukava seire osas: On öeldud, et sellele arengukavale tehakse valgusfoori põhimõttel kaardistamine. Hea oleks, kui see eeltöö oleks juba tehtud ning meil oleks inventuuri tegemisel juba selgem ülevaade sellest, millised protsessid juba töötavad ja millised ei ole tööle läinud.
Toimus arutelu ja esitati muudatusettepanekuid.

Otsustati edastada osavallakogu poolt järgmised ettepanekud arengukavasse:
1) Oru Kool – muuta sõnastust:
a) 4.3.17 Oru kooli ehitus-tehniliste probleemide lahendamine kooli hoone
rekonstrueerimise teel (ruumilahendus, sadevesi, spordihoone läbijooks,
amortiseerunud aknad, ventilatsioon, jne)
b) 4.3.18 Oru kooli ruumipuuduse lahendamine 1. septembriks 2026. aastaks kooli hoonele juurdeehituse näol.
Põhjendus: Sügisel 2024. aastal tuleb Oru kooli 24 last, 2025. aastal umbes 20 last ja 2026. aastal 25 last. Olemasolevad kooli ruumid ei võimalda suurklasse avada.
Terviseameti nõuete kohaselt peab olema vähemalt 2 m² inimese kohta. Olemasolevad klassiruumid on maksimaalselt 40 m² suurused. Seetõttu on vaja 2024. aastal avada 1. klass paralleelklassidena. Sama vajadus tekib ka 2026. aastal, kui ei leita võimalust kooli laiendamiseks ja suuremate klassiruumide rajamiseks. Paralleelklasside avamisel tuleb arvestada mitte ainult ühe aasta vajadust, vaid see kestab 9 aastat (1. – 9. klass).
Kool on rajatud ca 120-le lapsele, kuid praeguseks on õpilaste arv kasvanud 167-ni.
2) Linnamäe lasteaed – muuta sõnastust:
a) 4.3.19 Linnamäe lasteaia hoone rekonstrueerimine ja õueala terviklik lahendamine (laiendamine).
Kommentaar: Oru kooli ja Linnamäe lasteaia ehitustegevust teostada valla
käibemaksukohuslasest äriühingu vahendusel, see võimaldab kokku hoida käibemaksukulu.
3) Korrigeerige arengukava Lisa 1 haridusasutuste andmeid vastavalt Lääne-Nigula valla haridusanalüüsile. Põhjendus: Näiteks koolides olevate laste arvude prognoosid ei vasta tegelikkusele.
4) Juhtimine
a) Vallavara haldamisel ja investeeringute tegemisel kaaluda erakapitali kaasamise
võimalusi.
b) Osavaldade struktuuri analüüs ja osavaldade võrdne kohtlemine nii töökohustuste kui ka eelarveliste vahendite võimaluste osas.
5) Kooliõe teenus tuua koolile lähemale, vana vallamaja tiiba.
6) Kõnnitee rajamine Linnamäe ristmikust (kaupluse juurest) Pargi teeni.

Päevakorrapunkt 6
Osavallavanema info

 Janek Loorens andis teada, et on täiustanud Vedra kalmistu plaani, märkides ära tee kohad, et vältida matmist käiguradadele. Joonised on plaanis esimesel võimalusel
sisestada Haudi süsteemi ning seejärel siduda nimistu plaanil olevate haudadega.
 Arstipunkt Orul on tänaseks suletud. Oru osavallas tegutsenud perearst Ljudmilla
Briljova on ametist lahkunud ning tema nimistu on üle võtnud OÜ Confido, mis tegutseb Haapsalus. Praegune pereõde on samuti üle läinud OÜ Confido teenistusse. Kooliõde vajaks seega ruumi.

Järgmine osavallakogu toimub 8.mail kell 8.30.