Oru osavallakogu protokoll nr.5


Järgmine Oru osavallakogu koosolek on 12. juunil kell 8.30 Oru Osavallamajas. 
Protokollidega saab tutvuda LN valla kodulehel.

Linnamäe 08.05.2024 nr 5
Algus kell 08.30, lõpp kell 11:09
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Argo Kliss, Lauri Lilleoks, Renek Loorens, Ahto Lääts.
Registreerimisleht lisatud.
Puudus: Kadi Paaliste, Renno Silde, Ike Lilleorg, Eve Tamm-Hinno.
Kutsutud Oru osavallavanem Janek Loorens
Renek Loorens tegi ettepaneku lisada päevakorda esimeseks punktiks eelmisel koosolekul arutletud teemad ja järgnenud tegevused.

Esimees pani päevakorra hääletusele ja hääletamise tulemusel (5 poolt) kinnitati järgmine päevakord:

Päevakorras:

 1. Eelmisel koosolekul arutletud teemad ja järgnenud tegevused.
 2. Ülevaade Oru osavalla kinnisvara objektidest
 3. Ülevaade Oru kooli olukorrast
  • Osavallavanema informatsioon

   Päevakorrapunkt 1
   Eelmisel koosolekul arutletud teemad ja järgnenud tegevused.
   Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens.

   Janek Loorens andis ülevaate eelmisel koosolekul arutatust ning sellele järgnenud tegevustest.
  • Osavalla eelarvest eraldati kultuuritoetusi järgnevate ürituste korraldamiseks: Vedra
   külaseltsi jaanipäeva, MTÜ Linnamäe Arenguseltsi Oru OTTi laatade, MTÜ Jalukse
   külaseltsi simmani ning Oru spordiklubi Linnamäe mälumängusarja korraldamiseks.
   Kõikidega on tänaseks päevaks lepingud sõlmitud.
  • Osavallakogu esitatud arengukava ettepanekud on edastatud.
  • Vedra kalmistu joonise sidumise kohta Haudi süsteemiga on hinnapakkumine saadud ning teave on edastatud. Renek Loorens küsis täpsustavalt, kuidas see süsteem tulevikus toimima hakkab ja kes hakkab Haudi lisama. Osavallavanem selgitas, et hetkel teeb matmise registreerimist osavallasekretär.
   Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

   Päevakorrapunkt 2
   Ülevaade Oru osavalla kinnisvara objektidest.
   Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens.

   Janek Loorens tegi ülevaate Oru osavallas asuvast munitsipaalvarast. Osavallakogu liikmetega vaadati üle, millised objektid võiksid minna võõrandamisele. Toimus arutelu, mille käigus osavallakogu liikmed leidsid, et tuleks saada selgus selles osas, kuidas jaguneb munitsipaalvara müügist saadud tulu. Lauri Lilleoks tegi ettepaneku, et kui on plaanis müüa mõni krunt, mis võib mõne piirkonna elanikele huvi pakkuda, tuleks nõu pidada ka külaseltsidega.

   Elle Ljubomirov andis lühiülevaate arendus- ja eelarvekomisjoni toimunud koosolekust. Üheks päevakorrapunktiks oli kinnisvara müügist laekuvate eelarveliste vahendite kasutamine. Arutleti selle üle, kuidas motiveerida osavaldasid mittevajaliku munitsipaalvaraga tegelema ning saadud tulu eesmärgipäraselt kasutama. Arutelu tulemusel leidis komisjon, et 1/3 müüdud tulust võiks
   minna üldisesse eelarvesse, 2/3 müüdud tulust osavalla eelarvesse. Kui eelarveaasta jooksul vara müügist 2/3 ületab 20 000 eurot, millest on maha arvestatud müügi korraldamiseks ja vara parandamiseks tehtud kulud, siis selle summa investeerimine kooskõlastatakse arendus- ja eelarvekomisjonis, võttes aluseks arengukava ja eelarvestrateegia.
   Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

   Päevakorrapunkt 3
   Ülevaade Oru kooli olukorrast.

   Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens

   Janek Loorens tegi ülevaate Oru Kooli ruumipuuduse hetkeolukorrast. Toimus arutelu võimalike lahenduste üle. Osavallavanem andis teada, et järgmisel nädalal on tulemas arhitekt, et olukorda kaardistada ja leida võimalikke lahendusi.
   Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

   Päevakorrapunkt 4
   Osavallavanema informatsioon.
  • Janek Loorens andis ülevaate osavallas toimuvast. Arutleti koolitranspordi üle.
  • Janek Loorens tegi ülevaate ja tänas kõiki, kes võtsid osa 4. mail talgupäeva raames Oru Lasteaiale tänavakividest tee ehitamisest.
  • Lepiti kokku, et järgmine osavallakogu koosolek toimub 12. juunil kell 8.30.