Oru osavallakogu protokoll nr.3

Oru Osavallakogu protokollid on leitavad Lääne-Nigula valla kodulehelt.

Linnamäe 13.03.2024 nr 3
Algus kell 08.35, lõpp kell 11:26
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Elle Ljubomirov, Janek Loorens, Eve Tamm-Hinno, Argo Kliss, Lauri Lilleoks, Ike Lilleorg, Renek Loorens, Kadi Paaliste.
Registreerimisleht lisatud.
Puudus: Ahto Lääts.
Kutsutud Lääne-Nigula Lastaiad direktor Kerda Ledis, osavallavanema kt Aivi Heinleht, taristunõunik Olev Peetris, Oru Kooli direktor Andres Kampmann.
Elle Ljubomirov juhatas osavallakogu koosoleku sisse ja tegi ettepaneku päevakorda täiendada ning lisada teise päevakorrapunktina „Arvamuse andmine osavallavanema kandidaadi osas“.

Esimees pani päevakorra hääletusele ja hääletamise tulemusel (8 poolt) kinnitati järgmine päevakord:

1.Ülevaade teehoiukavast ja selle kinnitamine.

2.Arvamuse andmine osavallavanema kandidaadi osas.

3.Perearsti töö ümberkorraldamine ja hetkeseis, arutelu.

4.Ülevaade Oru piirkonna kooli ja lasteaia töörühma koosolekutest, protokollilise otsuse
tegemine.

5. Muu informatsioon ja jooksvad küsimused.


Päevakorrapunkt 1
Ülevaade teehoiukavast ja selle kinnitamine.
Ettekandja: taristunõunik Olev Peetris

Olev Peetris andis ülevaate teehoiukavast. Valla teede investeeringuteks on kokku eraldatud 100 tuhat eurot, mis jaguneb osavaldade vahel. Uusi pindamistöid ei teostata, kuna raha suunatakse korduspindamistele. Jõekääru ja Jõekääru põik teele on aastaid lubatud mustkatet ning samuti ka Kooli-Salajõe-Aua tee lõigule, kus külavahe on tehtud aga otsad tegemata. Niibiraba tee, mis on üle 2 km pikk, oleks samuti vaja ülepinnata. Kõik on suhteliselt pikad lõigud kuid kõigi jaoks
vahendeid ei piisa. Olev Peeter teavitas, et ootab osavallakogult ettepanekuid selle kohta, millised teed peaksid olema prioriteetsed.

Toimus arutelu, kus Kadi Paaliste väljendas seisukohta, et Jõekääru tee peaks olema prioriteetne, kuna selle kasusaajate arv on kõige suurem. Janek Loorens lisas, et kuna enamik ehitustegevust selle tee ääres on juba lõppenud, ei tohiks rasked masinad teed enam lõhkuda. Siiski, kuna mõlemad tee otsad vajavad musta katte alla panemist aga raha selle jaoks ei jätku, tuleks otsustada, milline pool peaks olema esmatähtis.
Toimus arutelu, kus kaaluti mõlema tee otsa eeliseid ning leiti, et kuigi mõlemalt poolt liigutakse, on prioriteet pigem maantee poolne osa, kuna see on ka valla maal ning viib välja Keila-Haapsalu maanteele.
Ühise arutelu tulemusena lepiti kokku teha ettepanek mustkatte ehituseks valida Jõekääru tee maantee poolne osa, sõltuvalt hanke tulemustest, ning ülejäänud raha eest pikendada sama teeosa nii palju kui võimalik. Lisaks tehti ettepanek kokku kutsuda ka Jõekääru tee elanikud ning arutada, kas majaomanikud oleksid nõus ise panustama, et saaks korraga kogu tee remonditud, kus asub umbes 20 krunti.
Lauri Lilleoks juhtis tähelepanu sellele, et enne teetööde algust peavad kõik dokumendid, sealhulgas omandiküsimused ja servituudid, olema korras.

Lisaks teehoiukavaga seotud arutelule kerkisid päevakorda järgmised teemad, mis edastati kohapeal taristunõunik Olev Peetrisele:
 Kärneri tee lisamine tee registrisse, mis võimaldaks sellele teele paremat hooldust ja juurdepääsu ressurssidele.
 Linnamäe-Oru tee maantee poolses osas maadevahetuse lõpule viimine, kinnistute
43601:001:0093 ja 43601:001:0099 vahel.

Toimus hääletamine: Poolt- 8, vastu- 0, erapooletuid- 0.

Otsustati: Kiita ühehäälselt heaks Oru osavalla 2024. aasta teede investeeringute prioriteediks Jõekääru tee mustkatte alla panemine.

Päevakorrapunkt 2
Arvamuse andmine osavallavanema kandidaadi osas
Ettekandja: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov

Vallavanem Janno Randmaa tegi ettepaneku nimetada osavallavanema ametisse Janek Loorens, kes on andnud oma nõusoleku sellesse ametisse asuda. Lähtudes Oru osavalla põhimääruse §9 lõikes 1 nimetatud põhimääruse sättest, tuleb Oru Osavallakogul kujundada arvamus või esitada ettepanek seoses esitatud kandidaadiga.

Toimus arutelu.

Elle Ljubomirov pani vallavanema ettepaneku, nimetada Oru osavallavanema ametisse Janek Loorens, hääletusele.
Janek Loorens taandas ennast hääletamisel.

Toimus hääletamine: poolt – 7; vastu- 0, erapooletuid- 0.

Otsustati: Toetada (poolt 7) vallavanema ettepanekut nimetada Oru osavallavanemaks Janek Loorens.

Päevakorrapunkt 3
Perearsti töö ümberkorraldamine ja hetkeseis, arutelu.
Ettekandja: Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov

Oru osavallas tegutsev perearst Ljudmila Briljova lahkub ametist ning seoses sellega võtab hetkel tema nimistu üle OÜ Confido, mis tegutseb Haapsalus. Praegune pereõde läheb samuti üle OÜ Confido teenistusse.

Toimus arutelu selle üle, kas Oru piirkonna elanikele oleks sobilik külastada perearsti Haapsalus, kus tegutseb juba tuttav pereõde ning kus teenusevalik on laiem. Arutelu keskendus sellele, kui palju inimesi vajaksid seda teenust kohapeal ning puudutas ka transpordivõimalusi ja teenuste kvaliteeti. Arutelu käigus rõhutati vajadust koguda elanike tagasisidet sellel teemal. Eve Tamm-Hinno pakkus välja idee teha küsitlus, et saada elanike arvamust ja tagasisidet. On teada, et
paljud piirkonna elanikud juba kasutavad perearsti teenuseid Haapsalus.

Päevakorra punkti all arutati ka kooliõe olukorda, kes toimetab kahel päeval nädalas kohalikus arstipunktis ning arstipunkti kadumisel tuleks leida talle uued ruumid. Arutati võimalusi leida kooliõele ruumid kooli lähedal. Andres Kampman andis ülevaate sellest, miks kooliõde on vajalik. Ta rõhutas, et suures pildis on see väga teretulnud nähtus.

Informatsioon võeti teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
Ülevaade Oru piirkonna kooli ja lasteaia töörühma koosolekutest, protokollilise otsuse tegemine.

Ettekandjad: Oru osavallakogu liige Janek Loorens.


4.1 Oru kooli ruumipuuduse arutelu.
Oru kooli ruumipuuduse probleem on piirkonna jaoks kõige olulisem prioriteet. 2024. a on kooli tulemas 22-24 last, klassiruumi vajadus (nõuded) on 2 m2 ühe lapse kohta, 2025. a on lasteaiast kooli tulemas 15 last; 2026. a on lasteaiast kooli tulemas 25 last. See tähendab, et ruumi puudus ei ole ajutine nähtus vaid pikemaajaline probleem (lapsed käivad koolis 9 aastat ehk suurte klasside vajadus on pikemaajaline). a ruumipuudust saab leevendada Oru osavallakogu ruumide ajutiselt kasutusele võtu näol (36m2), kuhu saab tuua aineklassi ja paralleelklasside moodustamisega, kuid ei lahenda ruumipuudust pikemas perspektiivis.
Probleemid on ka spordisaali seina/katuse läbijooksuga ning fassaadi seisukorraga (aknad).

4.2 Linnamäe lasteaia arutelu.
Linnamäe lasteaias ei ole ventilatsioonisüsteemi üldse rajatud (see on olemas vaid ühes rühmaruumis mooduli osas), hoonel on lagunev eterniitkatus, kus on läbijooksud, puudu on ühistegevusruumist (liikumine, võimlemine, muusika), ruumid vajavad remonti.
Toimus hääletamine

Otsustati ühehäälselt:
4.1 Osavallakogu teeb vallavalitsusele ettepaneku kooli hoone ehitustehnilise tervikekspertiisi tellimiseks; ruumiprobleemi lahenduseks juurdeehituse projekteerimisega 2024. aastal ning juurdeehituse teostamisega 2025.a/2026. õppeaastal. Ruumipuuduse leevendus on vaja saavutada 1. septembriks 2026. aastaks, mil kooli on tulemas järgmine suur klass. 2026. a kooli õpilaste arv
ca 171 last (kooli lõpetab 57 õpilast, kooli tuleb 64 last).
4.2 Osavallakogu teeb ettepaneku vallavalitsusele algatada lasteaia ventilatsiooniprojekti ja ühistegevusruumi projekteerimine ning rekonstrueerida katus (s.h tervisele ohtliku asbestkatte vahetus).
Renek Loorens lahkus 10:56.

Päevakorrapunkt 5
Muu informatsioon ja jooksvad küsimused.
 Elle Ljubomirov andis teada, et Linnamäe kontsertide päev toimub sellel aastal 27. juulil.
 Lauri Lilleoks andis teada, et Vedras toimub jaanipäev 21.juunil.
 Eve Tamm-Hinno andis teada, et Linnamäel lillelaat toimub sellel aastal 19. mail.
 Järgmine osavallakogu toimub esmaspäeval 8.aprillil kell 8.30.