Oru osavallakogus arutati

Oru osavallakogu protokolli leiab siit:https://adr.novian.ee/laane-nigula_vald/dokument/6041494

Linnamäe küla 01. november 2023    
Koosoleku juhataja: osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis: osavallasekretär Terje Tuur.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Lauri Lilleoks, Eve Tamm-Hinno, Argo Kliss, Renek Loorens, Ahto Lääts, Renno Silde, Ike Lilleorg.
Puudus osavallakogu liige Janek Loorens.
Osavõtjate registreerimisleht protokolli juures.>
Koosolekul osalesid: Oru osavallavanem Kadi Paaliste, Oru kooli direktor Andres Kampmann.
Ühehäälselt (8 poolt) kinnitati päevakord:

  1. Nõusoleku andmine mitterahalise sissemakse tegemiseks (Korvpalli kinnistu üleandmine). Ettekandjad Kadi Paaliste ja Elle Ljubomirov;
  2. Ülevaade Oru osavalla munitsipaalmaadest ning kinnisvarast. Ettekandja Kadi Paaliste;
  3. Kohapeal algatatud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Nõusoleku andmine mitterahalise sissemakse tegemiseks (Korvpalli kinnistu üleandmine). Ettekandjad Kadi Paaliste ja Elle Ljubomirov

Elle Ljubomirov tegi sissejuhatuse OÜ Maali Üürimaja parkla ehituse ja sellega seotud KredExi toetuse tingimuse  kohta.

Kadi Paaliste selgitas esitatud eelnõu sisu, millega Korvpalli kinnistu antakse OÜ Maali Üürimaja osakapitali mitterahaliseks sissemakseks ja seatakse Korvpalli kinnistule isiklik kasutusõigus valla kasuks ja seatakse kinnistule valla ostueesõigus.

Kadi Paaliste andis ülevaate samuti alternatiivsest lahendusest maatükk e Korvpalli kinnistu jagada ning anda ainult parkla osa OÜ-le Maali Üürimaja, mille miinus on, et vajab kohe rahalist väljaminekut ning ei ole kooskõlas volikogu otsusega kogu kinnistu üleandmise kohta.

Argo Kliss: Kas seal parklas pargivad ainult Maali üürimaja autod?

Elle Ljubomirov: Ei, seal võivad kõik parkida, märki ega tõket sinna ette ei panda.

Renek Loorens tõstatas küsimuse, et teed paiknevad eraldi kinnistutel ja tegelikult peaks selle protsessiga laiemalt ka Maali tee tervikuna välja mõõtma.

Toimus arutelu, et kas on vajalik kogu Maali tee väljamõõtmine uue katastriüksuse moodustamiseks enne kinnistu üleandmist ja mida planeeritakse edaspidi Korvpalli kinnistule. Osavallakogu liikmed leidsid, et on vajalik jätkata üldiselt tee aluste maade väljamõõdistustega.

Elle Ljubomirov pani hääletusele Korvpalli kinnistu üleandmise otsuse eelnõu.

Toimus hääletamine: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.

O t s u s t a t i: Nõustuda otsuse eelnõuga, mille kohaselt Korvpalli kinnistu antakse üle OÜ-le Maali Üürimaja osakapitali mitterahaliseks sissemakseks ja seatakse Korvpalli kinnistule isiklik kasutusõigus valla kasuks ja seatakse kinnistule valla ostueesõigus.

Päevakorrapunkt 2

Ülevaade Oru osavalla munitsipaalmaadest ning kinnisvarast. 

Ettekandja Kadi Paaliste

Kadi Paaliste selgitas, et osavallakogud peavad andma seisukoha kinnisvara ja munitsipaalmaade kohta eesmärgiga vähendada ruutmeetreid, mida peame üleval pidama ja valla eelarve vajab täitmist. Kadi Paaliste tutvustas Oru osavalla munitsipaalmaade kohta tehtud tabelit Maa-ameti andmete põhjal. 

Toimus arutelu, mille kestel arvati, et külade inimestega tuleb ka läbi rääkida. Renek Loorens tõstatas küsimuse, et osad maatükid on tabelist puudu ja tuleb uurida välja, mis osavallal täpsemalt on.

Kadi Paaliste luges ette kinnisvara nimekirja.

Toimus arutelu, mille kestel Andres Kampmann küsis munitsipaalmaa Räägupõllu kohta. Kadi Paaliste vastas, et Räägupõllu rendileping lõppes maikuus. Ike Lilleorg arvas, et mõistlik oleks see arendajale maha müüa.

Elle Ljubomirov tegi ettepaneku, et hetkel Räägupõllu maad müüki ei paneks, aga võiks teha uue rendilepingu teatud lepingu lõpetamise või ülesütlemise tingimustega.

Toimus arutelu Räägupõllu maa ja osavalla kinnisvarade üle. Osavallakogu andis osavallavanemale ülesande maa kasutamine taaskord enampakkumise korras oksjonile panna tähtajaga 3 aastat ning klausliga, et põllumajandushooaja lõpus on võimalik leping ennetähtaegselt lõpetada.

O t s u s t a t i: võtta info teadmiseks ja praegu kinnisvara midagi müüa ei ole, maatükkide kohta oleks vaja küsida külarahva arvamust, munitsipaalmaade kohta tabelit oleks vaja täiendada.

Päevakorrapunkt 3

Kohapeal algatatud küsimused.

Kadi Paaliste andis infot valla raamatukogude ühinemise kohta, alates esmaspäevast pannakse teedele 8 tonni piirang, tuulepargi eriplaneeringu II etapp algab, perearst Briljova on nõus edasi töötama kuni leitakse asendaja. Osavallale on tehtud 2 ettekirjutust – lasteaial on vaja tuletõkkeuks paigaldada ja varasemast ajast ettekirjutus, et lasteaial puudub ventilatsioon, lasteaial on ka elektriga probleem. Laupäeval on toimumas suur üritus Oru kool 120; lisaks iga osavald korraldab oma eakatele jõulupeo.

Renek Loorens küsis liikluskorralduse kohta – ehitati valmis juurdepääs osavalla maja ette eesmärgiga, et saaks koolibussiliikluse maja tagant ette tuua, aga miks bussid ei liigu maja eest läbi?

Andres Kampmann: Hommikuti võib proovida, aga õhtuti ohutuse mõttes jääb bussiring maja taha, kuna lapsed peavad ootama ja saavad oodata koolimajas. Maja ees ei ole neil turvaline oodata. Paljud lapsevanemad sõidavad maja eest ja ummikute probleem on lahendatud.

Toimus arutelu liikluskorralduse osas kooli ümbruses, Hansuküla teel, parkla korraldusest.

Renek Loorens tutvustab olemasoleva parkla laiendust. Hetkeseisuga on olemasolevaid parkimiskohti 21 ja võimalik juurde teha 34 lisaparkimiskohta, tegelikult isegi rohkem kohti. Hind on 15000 pluss käibemaks.

Toimus arutelu, kuhu saavad Oru Kultuurisaali üritusele tellitud suured bussid parkida, Renek Loorens toob välja, et õuealamärk seab rohkem piiranguid, näiteks keelab suurte busside parkimise. 

Toimus arutelu liiklusmärkide paigaldamisest Oru Kultuurisaali ümbruses, Renek Loorens tõi välja, et kiiruspiiranguga parklamärgi peaks panema, väljasõidukeelumärgid võiks liigselt ära võtta. Kirsi teelt tulles ei ole asula märki, kiiruse piirangu märki ei peaks seal aga olema.

Ahto Lääts: Kas kalkulatsioon kooli väiksemate remonditööde jaoks on tehtud?

Andres Kampmann: Ei ole jõudnud kalkulatsiooni teha evakuatsiooni trepikoja püstiku eluea pikendamise remonditööde jaoks, kuna töö sõltub ilmastikust, on kevad-suvine töö. Kiire ja uus probleem on, et spordisaalis hakkab üks tala vett kohe läbi laskma.

Kadi Paaliste: Hinnapakkumised tulevad – vuugi vahede töö jaoks ja nimetatud probleemse tala.

Andres Kampmann: Kõige suurem kooliprobleem tuleb 1.sept. 2024, et pole lapsi kuhugi panna, 2025. a tuleb veel rohkem lapsi juurde. 

Ahto Lääts: Koolivõrku on vaja korrastada.

Toimus arutelu kooli ruumi puuduse üle, kas majast saaks võtta veel ruume koolile kasutusele, endisi pangaruume kasutada, samuti toimus arutelu ruumide ristkasutuse osas, et kas Oru kultuurisaal võiks kasutada ürituste ajal kooli söögisaali.

Elle Ljubomirov küsis kooliõe funktsiooni kohta koolis.

Andres Kampmann selgitas, et kooliõde käib 2 korda nädalas, käib ka vaktsineerimas ja teeb mõõtmisi ning kaalumisi.

Elle Ljubomirov tegi ettepaneku tagasiside andmiseks.

Andres Kampmann: Kooli remondi ja ruumipuudus on kõige suuremad probleemid praegu. Ruutmeetrite arv on ettenähtud 9 ruutu õpilase kohta, meil on praegu 6. Üks variant on moodul panna juurde.

Ahto Lääts: Koolivõrgu korrastamine peaks olema oluline. Kui leiaks siin majas sees ruume juurde, saaks ehk raha selleks.

Eve Tamm-Hinno küsis, et kas MTÜ LAS võiks edasi tegeleda poolelioleva kergliiklustee teemaga, eesmärgiga probleemsed maaasjad korda saada. 

Toimus arutelu, mille käigus osavallakogu liikmed leidsid, et LAS võiks edasi tegeleda maade asjade korda tegemisega ehk 5 maatüki väljaostmisega.

Eve Tamm-Hinno andis infot uue kiiruskaamera paigaldamise kohta ülekäigurajal, mis sai LAS-i poolt paigaldatud, küsitud on ka hinnapakkumist liikluskünnise paigaldamise kohta. Lisaks on LAS-i poolt palgatud viie kortermaja ühtse terviku loomiseks arhitektide büroo, kes loovad 5-kortermaja visuaalset tervikpilti ja kvartali tervikala plaani (sh puhkeala). Kortermajad tegelevad vastavalt võimalustele edasi laenutaotluste voorudega.

Järgmine Oru osavallakogu koosolek toimub 13.12.2023 kell 08.30 Oru osavallamajas.