Oru osavallakogu protokoll nr.6


Järgmine Oru osavallakogu koosolek on 7. augustil kell 8.30 Oru Osavallamajas. 
Protokollidega saab tutvuda LN valla kodulehel.

Linnamäe 12.06.2024 nr 6
Algus kell 08.30, lõpp kell 12.05
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Renek Loorens.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Argo Kliss, Lauri Lilleoks, Elle Ljubomirov, Kadi Paaliste, Renno Silde, Ike Lilleorg, Eve Tamm-Hinno.
Registreerimisleht lisatud.
Puudus: Ahto Lääts
Kutsutud Oru osavallavanem Janek Loorens, Oru Kooli direktor Andres Kampmann

Esimees pani päevakorra hääletusele ja hääletamise tulemusel (8 poolt) kinnitati järgmine päevakord:

 1. Eelmisel koosolekul arutletud teemad ja järgnenud tegevused.
 2. Ülevaade Oru Osavalla eelarve seisust. Ettekandja Janek Loorens
 3. Trassi katastriüksuse jagamise arutelu. Ettekandja Janek Loorens
 4. Osavallavanema info
 5. Ülevaade Oru kooli 1.septembri seisust. Ettekandja Andres Kampmann

  Päevakorrapunkt 1
  Eelmisel koosolekul arutletud teemad ja järgnenud tegevused.

  Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens.

  Janek Loorens andis ülevaate eelmisel koosolekul arutatust ning sellele järgnenud tegevustest.

  Eelmisel korral arutusel olnud koolimaja ruumipuuduse teema on meil eraldi päevakorra punktina, mida ka arutame. Ettepanekud Oru osavalla munitsipaalvara võõrandamise kohta on edastatud.

  Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

  Päevakorrapunkt 2
  Ülevaade Oru osavalla eelarve seisust.
  Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens.

  Janek Loorens kuvas ekraanile tabeli Oru osavalla jooksva aasta eelarve täitmise kohta. Üldiselt oleme tegutsenud eelarve piirides. Kulud on olnud suuremad teede hooldusele.

  8.46 käivitus hoones tuletõrjehäire ning olukorra väljaselgitamiseks tehti 15-minutiline paus.
  09.01 koosolek jätkus.

  Toimus arutelu, mille käigus leiti, et teede hoolduse puhul ei ole küsimus eelarve ülekulutamises, vaid pigem alaplaneerimises. Leiti, et kriitiline teema on lasteaias vajalikud remonditööd, nagu katuse remont, liikumisruumi korrastamine. Samuti tõstatati teema ebaselguse osas eelarvestrateegia arutelu kohta. Ettepanekuid oodati eelarvestrateegiasse 31. maiks, kuid leiti, et selles osas on olnud info ebaselge ja eksitav.

  Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

  09.38 saabus Andres Kampmann

  Päevakorrapunkt 3
  Trassi katastriüksuse jagamise arutelu.
  Ettekandja: Oru osavallavanem Janek Loorens

  Janek Loorens tegi ülevaate Trassi katastriüksuse jagamise ettepaneku kohta. Seda saaks teha lihtsustatud korras. Plaan on eraldada Trassi katastriüksuselt 5000 m² suurune krunt ning see maha müüa, et saadud tuluga rahastada Räägu Põllu arendamist.
  Toimus arutelu, mille käigus osavallakogu liikmed leidsid, et tuleks olla nõus kinnistu välja mõõta ja müüa ning saadud tulu suunata Räägu-Põllu arendamisele.

  Otsustati: Olla nõus Trassi katastriüksusest eraldada 5000 m² krunt, mis hiljem maha müüa, ning osavallale saadud tulu suunata Räägu-Põllu arendamisse.

  Päevakorrapunkt 4
  Osavallavanema informatsioon.

  Janek Loorens andis ülevaate osavallas toimuvast:
 • Oru osavallamaja koristaja on avaldanud soovi alates 1. septembrist töölt lahkuda. Tuleb leida uus inimene.
 • Veebruaris saab lasteaia moodulmaja rendileping läbi. Toimunud arutelu kas
  moodulmaja osta välja või jätkata rentimist.
 • Ruumipuuduse lahendamiseks saime spetsialistilt kirja, kus anti hinnang koolimaja
  juurdeehituse kohta.
 • Kooli saali põranda hange: Janek Loorens tegi ülevaate Oru Kooli spordisaali põranda remonditööde hankest ja laekunud pakkumiste kohta. Arutati, miks eelistada põranda lakkimist õlitamisele. Kuigi õlitamisele kulub esimesel korral vähem, peab seda igal aastal hooldama, samas kui lakkimine on vastupidavam, hooldusvabam ja sobilikum spordisaalile.
 • Kooli akende parandus: Janek Loorens suhtles spetsialistiga, kes juhendasid, kuidas
  kohapeal ise akende parandust teostada. Võimalusel teeme seda oma töömehega.
 • Lasteaia liikumisruum vajab remontimist. Lasteaia katus vajab vahetamist.

  Päevakorrapunkt 5
  Ülevaade Oru Kooli 1.septembri seisust.
  Andres Kampmann andis ülevaate Oru Kooli seisust ja lahendamist vajavatest probleemidest:
  Koolile anti juurde küll kaks klassiruumi ja tööjõukulu, kuid on vaja ka inventari nendesse klassiruumidesse. Õpetajad on olemas. Kohtumised lastega ja lastevanematega on tehtud. Mis puudutab koolimaja laiendamist, siis on kokku kutsutud mitmeid töökoosolekuid. Kaasatud on ekspert.
  Janek Loorens kuvas ekraanile ekspert Tarvo Trei kirja, kelle hinnangul on rekonstrueerimine kallim kui uue ehitamine (vallamaja poolne hoone osa). Hetkel ootame vallavanemaga ühist koosolekut, et teemaga edasi liikuda.
  Samuti tõstatas Andres Kampmann õpilasliini hanke teema ning leidis, et uues hankes ei ole kirjeldatud võimalust, kuidas ette teavitada õpilasliini ajutistest, erakorralistest muudatustest.
  Toimus arutelu selle üle, kui pikk peaks olema etteteatamise aeg õpilasliini muudatuste tegemiseks ning kuidas seda korraldada. Samuti tõstatati teema GPS-ide kasutamise kohta, sealhulgas küsimus, kas need on antud omavalitsuse poolt ning kuidas nende kasutamist ja jälgitavust korraldatakse.
  Nenditi, et üldiselt võib olla rahul õpilasliini hanke dokumentidega.

  Otsustati edastada osavallakogu poolt ettepanekud õpilasliini hankesse lisamiseks:
 • Punkt 15 – Lisada hankesse punkt etteteatamisega liini sõidu ärajätmisest. „Kooli
  esindajal on õigus teha 24-tunnise etteteatamise ajaga muudatusi liini veos (näiteks vedu jääb ära, marsruudi aeg muutub varasemaks või hilisemaks).“
 • 17.4 – Lause lõppu lisada: „mille annab üle ja kulu kannab hankija.”