Oru osavallakogu protokoll nr. 9 13.12.2023

Oru osavallakogu protokolle leiab LN valla kodulehelt – https://adr.novian.ee/laane-nigula_vald/toimik/5682818/1.
Viimast, 13. detsembri oma saab täies mahus lugeda ka siit:

KOOSOLEKU PROTOKOLL
Linnamäe 13.12.2023 nr 9
Algus kell 08.30, lõpp kell 11.55
Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov.
Protokollis osavallasekretär Kadi Aasküla.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Elle Ljubomirov, Janek Loorens, Renek Loorens, Eve Tamm-Hinno, Ike Lilleorg, Ahto Lääts, Argo Kliss, Lauri Lilleoks.
Puudus: Renno Silde.
Kutsutud Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepp, Lääne-Nigula Lastaiad direktor Kerda Ledis, Oru Kooli direktor Andres Kampmann, osavallavanem Kadi Paaliste
Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:

 1. Lääne-Nigula raamatukogud põhimäärus eelnõu. Ettekandja Kadi Paaliste.
 2. Arvamuse andmine pakiautomaadi kohta. Ettekandja Kadi Paaliste
 3. Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
  kinnitamine. Ettekandja Elle Ljubomirov
 4. Lääne-Nigula valla 2024. aasta eelarve projekt. Ettekandja Kadi Paaliste
 5. Kohapeal algatatud küsimused
  Päevakorrapunkt 1
  Lääne-Nigula raamatukogud põhimäärus eelnõu
  Ettekandja Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Kadi Paaliste andis ülevaate „Lääne-Nigula raamatukogud põhimääruse“ eelnõu kohta.Raamatukogu tööd hakkab juhtima ja korraldama direktor. Raamatukogu struktuuri muudatuse tegemisel kuulatakse ära kohapealne osavallakogu ning Raamatukogude Nõukogu arvamus.
  Küsitakse osavallakogu arvamust lahtiolekuaegade kohta ja raamatukogude nõukogu suhtes. Eelnõu projektis on kirjas, et tööaeg on kokku 40 h nädalas (1,0 koormuse korral), millest kohapeal teenindusaega 30 h. Oru raamatukogu on praegu lahti 28 h. Kadi Paaliste ja Elle Ljubomirov olid ettevalmistanud kaks ettepanekut lahtioleku aegade suhtes:
  Toimus arutelu lahtiolekuaegade üle, mille käigus rohkem ettepanekuid ei esitatud. Kaja Puusepp tegi ülevaate raamatukogu tööst ja avaldas arvamust, et sobilik oleks ettepank nr 2, kuna võimaldab kontoripäeva maksimaalselt ära kasutada. Osavallakogu liikmed toetasid
  arvamust. Otsustati ühehäälselt: Toetada ettepanekut Oru raamatukogu lahtioleku ajad esmaspäev ja kolmapäev 9-17 (8h) ning teisipäev ja neljapäev 12-19 (7h).
  Päevakorrapunkt 2
  Arvamuse andmine pakiautomaadi kohta.

  Ettekandja Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Omniva on valmis paigaldama jaanuari kuus Oru Kultuurisaali varikatuse alla pakiautomaadi ning soovivad teada osavallakogu arvamust. Pakiautomaadi paigaldamise korral läheks postipunkt sulgemisele.
  Arutleti, millistest praegustest teenustest jääks piirkonna inimesed ilma kui postipunkt suletakse. Ilma jääks ülekabariidiliste pakkide saatmisest ja vastuvõtmisest, välismaale pakkide saatmisest,
  ja Omniva kaudu arvete maksmisest.
  Lauri Lilleoks: Alternatiivne asukoht oli laual ka Linnamäe Coopi tagune sein uue parkla ääres. Kuna Coop oleks Omnivalt tasu küsinud, siis Kultuurisaali paigaldades oli ettevõtja K. Uus valmis pakiautomaati ise doteerima vajadusel.
  Toimus arutelu, kas pakiautomaat sobitud Kultuurikeskuse üldise ilmega ning millised oleksid alternatiivsed asukohad.
  Oru osavallakogu toetab pakiautomaadi paigaldamist Linnamäele, kuid samas palub Omnivalt kuni ühe-aastast üleminekuperioodi, kus säilib ka postipunkti töö.Üleminekuperiood võimaldab pikemalt teavitada, et postipunkt suletakse ning suunata inimesi mujal teenust kasutama.
  Juhul, kui OÜ Oru Kultuurisaal hoonestusõiguse leping ei võimalda Omnivaga lepingut sõlmida, on teema jaanuarikuu volikogu päevakorras.
  Päevakorrapunkt 3
  Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

  Ettekandja Oru osavallavanem Kadi Paaliste
  Kadi Paaliste tegi ülevaate eelnõu „Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri
  ja teenistuskohtade koosseis“ kohta.
  Uue struktuuri järgi tuleks Orule Taeblaga kahe peale üks haldur. Muudatuseks Oru jaoks on see, et tänane heakorratöötaja abistab ka vajadusel Taebla piirkonna töötajat. Oru osavalla struktuuris oli puhastusteenindaja 0,5 koormusega aga uues struktuuris liidetakse kokku osavalla ja OÜ Kultuurisaal puhastusteenindaja ametikoht ning see liigub Oru osavalla alla 1,0 kohaga. Selle
  võrra väheneb eelarves Kultuurisaalile eraldatav toetus.
  Keskse struktuuri suurem muudatus on, et pannakse kokku majandus ja arendusosakond. Valla kantselei koosseis muutub.
  Lauri Lilleoks tegi ettepaneku halduri koht Orul jagada struktuuris 0,5 Taebla osavalla ja 0,5 Oru osavalla struktuuri.
  Osavallakogu võttis info teadmiseks
  Päevakorrapunkt 4
  Lääne-Nigula valla 2024. aasta eelarve projekt

  Ettekandja Oru osavallavanem Kadi Paaliste ja Oru Osavallakogu esimees Elle Ljubomirov
  Kadi Paaliste andis ülevaate „Lääne-Nigula valla 2024. aasta eelarve projekt“ kohta.
  Kadi Paaliste: Sain eelarvega tutvuda alles istungil, mistõttu ei saanud tol momendil kontrollida, kas osavallavanema pool tehtud ettepanekutega on arvestatud.
  Menetluse käigus selgus, et ei ole arvestatud spordisaali põranda hooldustöödega, Räägu – Rannaküla kergliiklustee aluste maatükkide välja mõõtmise ning võõrandamise kuludega, muude suuremate Oru piirkonna remonttöödega.
  Kadi Paaliste tegi ülevaate kultuuriürituste rahastamise uue mudeli kohta. Samas on
  eelarveprojektis välja jäänud MTÜ-de projektitoetuste rida, mis on kogukondadele ja LääneNigula MTÜ-dele väga oluline.
  Arutelu käigus tekkis küsimus, kas eelarves on arvestatud ettevalmistustegevustega Haudi programmiga liitumiseks (Haudi on kalmistute register). Vedra kalmistu kohta on olemas geoalus, kuid see ei ole seotud kaardiga ja täidetud detailandmetega. Suunatud küsimus arenduskomisjonile.
  2024 on lasteaiast Oru Kooli minemas 20 last. Olemasolevad klassiruumid ei vasta ruutmeetrite järgi nõuetele. Eelarvesse ei ole planeeritud vahendeid ruumiprobleemi lahendamiseks.
  Otsustati ühehäälselt: edastada Vallavalitsusele ettepanek leida lahendus Oru Kooli ruumipuuduse lahendamiseks.
  Päevakorrapunkt
  Kohapeal algatatud küsimused.

   Kadi Paaliste andis teada, et Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab ettepanekuid tublide ja ettevõtlike inimeste, asutuste, organisatsioonide tunnustamiseks ning samuti on avatud Sihtasutus Läänemaa tunnustamise voor. Oodatakse kogukonnast ettepanekuid oma inimeste tunnustamiseks.
   Järgmine osavallakogu koosolek toimub 10.jaanuar 2024 kell 08:30 Linnamäel.