Hajaasustuse programmi toetusest

📩 Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2023.a ja esitamise viimane tähtpäev on 03.04.2023.a.

➡ Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

✔Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

✔ Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2023, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2023. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja vanaduspensionärid

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa.

👉 Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused leiab Lääne-Nigula valla kodulehelt: www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

ℹ️ Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Taristunõunik Olev Peetris, telefon +372 504 9561 ja e-post olev.peetris@laanenigula.ee.